Powrót do katalogu

Jak na scenie grają cienie?

 • Ekspresja twórcza
 • Praca z emocjami
 • Kreatywne myślenie
 • Praca zespołowa

O scenariuszu

Dawno temu w Chinach postanowiono wykorzystać cień do opowiadania mitów, legend czy baśni. Następnie cień wykorzystano do tworzenia różnego rodzaju przedstawień teatralnych. Ta forma teatru lalek przetrwała do dziś i cieszy się ogromną popularnością. 

Uczniowie w zespołach stworzą scenariusz spektaklu teatralnego, a następnie z bloku technicznego wykonają elementy scenografii, niezbędne do opowiedzenia wymyślonej historii. Zdobytą na lekcji wiedzę na temat powstawania cieni i animacji lalek cieniowych wykorzystają do zaprezentowania własnej sztuki teatralnej. W trakcie pracy twórczej ważne jest, aby pozwolić uczniom na dowolność w kwestii wymyślanych opowieści i dialogów, a także podczas podziału na role. 

Nauczyciel ma do dyspozycji: film z miniwykładem prezentujący legendę o powstaniu teatru cieni, prezentację multimedialną, zawierającą informacje m.in. o powstawaniu cienia, a także materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć, jak np. propozycje tematów spektaklu teatralnego i szablony lalek.

Cele

●     Poznanie teatru cieni jako jednej z form sztuki teatralnej.
●     Nauka animacji lalką cieniową.
●     Stworzenie spektaklu teatralnego przy użyciu lalek cieniowych.
●     Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
●     Pogłębianie umiejętności pracy zespołowej.

Podstawa programowa

Edukacja polonistyczna
“Uczeń kończący klasę I w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:
 • uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego.”
“Uczeń kończący klasę III tworzy wypowiedzi:
 • w formie ustnej i pisemnej kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis (...)
 • dba o kulturę wypowiadania się: poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym (...)”
Edukacja plastyczna.
“Uczeń kończący klasę I:
 • wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura
 • wykonuje proste rekwizyty i wykorzystuje je w małych formach teatralnych (...)”
”Uczeń kończący klasę III w zakresie ekspresji przez sztukę:
 • podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni.”
 

Metody pracy

 • Asymilacji wiedzy - pogadanka, wykład.
 • Samodzielnego dochodzenia do wiedzy - problemowa, przypadków, giełda pomysłów, gry dydaktyczne.
 • Waloryzacyjne: impresyjne, ekspresyjne.
 • Praktyczne - ćwiczebne.